a.d.


a.d.
/'ei'di:/ * (viết tắt) của Ano Domin - sau công nguyên =1540 a.d.+ năm 1540 sau công nguyên

English-Vietnamese dictionary. 2015.